מדיניות בטיחות וגהות

תחום התשתיות והחשמל , המאפיין את פעילות החברה, הינו תחום שרבים בו גורמי הסיכון. קצב ההשתנות המהיר של אתר העבודה מצריך הערכות נכונה ומתוכננת על מנת לאפשר לעוסקים במלאכה סביבת עבודה בטוחה.

בערכי הליבה של חברת ארדן פרויקטים בע"מ ,בטיחות הינה ערך עליון בארגון והיא קודמת לכל פעילות אחרת.

על מנת ליישם מדיניות זו החברה תקיים, תתחזק ותנהל מערך של בטיחות וגהות מתאים.

לפעילויות החברה אשר יעמדו בדרישות של חוקים, תקנות ותקנים המחייבים בתחום הבנייה והבנייה ההנדסית.

החברה תעודד תרבות ואורח חיים בטיחותי בקרב המנהלים, העובדים וקבלני משנה המועסקים ע"י החברה, מתוך כוונה למנוע פגיעה בעובדים ומניעת מחלות מקצוע.

הנהלת החברה תקבע מטרות ויעדים מדידים על מנת שניתן יהיה לעקוב אחרי ביצועי מערך הבטיחות מתוך רצון לשיפור מתמיד ועל מנת להתאימה לאופי אתרי העבודה על ציר הזמן.

פעילויות החברה נסקרים תקופתית ע"י גורמים פנימיים וחיצוניים מתוך כוונה לעמוד ביעדים ובמידת הצורך גם לעדכן מדיניות זו ולהתאימה לרוח הזמן.

הנהלת החברה תקפיד על קיום כל ההוראות והנהלים בקשר לבטיחות וגהות העובדים

ההנהלה מצפה מכל עובד לקיים את כל דרישות הבטיחות והגהות

אירוע בטיחותי או תאונת עבודה: החברה תגבש צוות אשר יבצע בירור לאיתור הגורמים וינקוט בפעולות מתקנות למניעת הישנות של האירוע או התאונה.

כדי לממש את מדיניות הבטיחות ובריאות בתעסוקה, יושם דגש על הפעילויות הבאות:

מעורבות הנהלה: מנהלים בכירים ומנהלי פרויקטים נדרשים להפגין את מעורבותם בבטיחות ובריאות בתעסוקה על-ידי השתתפות בסיורי בטיחות, קיום שיחות בטיחות, העלאת נושא הבטיחות בישיבה שבועית/חודשית, לקיחת חלק בחקירת תאונות, ועמידה ביעדי הבטיחות שנקבעו. כל מנהל יהווה דוגמא אישית בהקפדה על נושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית.

  1. שיתוף עובדים: ההנהלה תשתף את העובדים, הקבלנים, ועובדי הקבלן שהיא מעסיקה באופן פעיל בכל נושאי השמירה על הבטיחות ובריאות בתעסוקה, וזאת הן במסגרת ועדת הבטיחות המשותפת להנהלה ולעובדים, והן באמצעות שיתוף העובדים, הקבלנים, או נציגיהם בסיורי בטיחות, חקירת תאונות, כתיבה או שינוי נוהלי בטיחות.
  2. מסירת מידע לעובדים על סיכונים: הנהלת החברה תביא לידיעת כל העובדים את הסיכונים הנשקפים להם בעבודתם, ותדריך אותם כיצד ניתן להתגונן בפניהם.
  3. ציוד עבודה בטיחותי וציוד מגן אישי: הנהלת החברה תספק לעובדים ציוד וכלי עבודה תקינים ובטוחים לשימוש, העומדים בדרישות התקנים, וכן תספק את כל ציוד המגן האישי הנדרש בחוק, בתקנים, בנהלים, ובהוראות היצרן או הספק.
  4. ניתוח סיכונים: פעילויות שיש בהם סיכון יעברו הליך פרואקטיבי של ניתוח סיכונים הכולל זיהוי גורמי סיכון בעבודה, הערכת רמת הסיכון, ויישום בקרות להפחתת הסיכון.
  5. קביעת רמת סיכון קביל: עבודות ברמת סיכון גבוהה מאושרות רק על-ידי מנהל הפרויקט ,עבודות ברמת סיכון בינונית מאושרות לביצוע על-ידי מנהל העבודה של החברה. עבודות ברמת סיכון נמוכה – באישור ראש צוות / עובד מקצועי וכדומה.

 

יעדים ומדדים לשנת עבודה

יעד מדד
אפס תאונות מוות מספר תאונות מוות באתר
העסקת עובדים בעלי כישורים והסמכות הנדרשות לביצוע העבודות בלבד (יעד = 100%) אחוז עובדים שיש להם כישורים והסמכות כנדרש
שימוש מלא של כל העובדים באמצעי המגן האישיים הנדרשים בעבודות (יעד = 100%) תוצאות מבדק חודשי של שימוש בציוד מגן אישי (אחוז משתמשים)
סיור בטיחות באתר על-ידי ממונה בטיחות אחת לשבוע לפחות בשיתוף עם מנהל העבודה של החברה מספר סיורים באתר בהשוואה למספר השבועות בהם האתר פעיל
מסירת מידע לכל העובדים ועובדי הקבלן על סיכונים בעבודתם ומתן הדרכת בטיחות (יעד = 100%) אחוז עובדים ועובדי קבלן באתר שיידעו והדריכו אותם כנדרש בחוק
דיווח על כל תאונה ועל כל אירוע בטיחותי באתר (יעד = 100%) מספר תאונות עבורן מולא טופס דיווח בהשוואה למספר תאונות לפי רישומי כ"א / דיווח למנהל פרויקט
ביצוע בירור נסיבות לכל תאונה עם נפגעים (יעד = 100%) אחוז תאונות עם נפגעים שנחקרו על-ידי ממונה בטיחות או מנהל הפרויקט